بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

حتما بخون

 


1.شادی خود را به هیچ کس وابسته نکن تا همیشه ار آن برخوردار باشی
2.انتظار نداشته باش همیشه آن چه در اطرافت اتفاق می افتد مطابق میل وخواسته ات باشد
3.هنگام  عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر 
4.از سختی ها ومشکلات زندگی استقبال کن وبا غلبه بر آن ها به خود پاداش بده
5.اجازه نده اتفاقات ناخوشایند روحیه ات را خراب کند
 6.بابحث های بی نتیجه انرژی خود را هدر نده
7.انتظار نداشته باش با منفی نگری جسمی سالم داشته باشی
8.از هیچ کس و هیچ چیز توقع نداشته باش
9.تا با خود مهربان نباشی نمی توانی مهر بورزی
10.قبل از مطمئن شدن در مورد هیچ چیز قضاوت نکن
11.به تفسیر وتعبیر کارهای دیگران نپرداز
12.هر کاری را با علاقه تمرکز انجام بده
.13زندگی خودرا هدفمند کن وبرای رسیدن به اهدافت تلاش کن
14.چیزهایی را که دوست داری به دیگران ببخش
15.قلبت را از نفرت خالی کن تا خوشبختی در آن خانه کند
16.برای انجام کارهای مورد علاقه ات زیاد به نظرات دیگران اهمیت نده
17.در تصمیم های خود تاخیر نینداز
18.هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش وتا 10بشمار
19.بادیگران طوری رفتار کن که دوست داری باخودت رفتار شود
20.به هیچ کس امید نداشته باش به جز خدا
21.بر جسم وروح خود مسلط شو
22.برای اینکه شاد باشی باید شادی آفرین باشی
23.در زندگی به جای شناور بودن شناگر باش
24.اندوه روز نیامده را بر روز آمده ات نیفزا
25.هرگز سعی نکن که به دیگران بقبولانی که حرفت درست است
26.قبل از انجام کاری یا گفتن چیزی به ضرورت آن بیندیش
27.بی احترامی رابابی اعتنایی جواب ده
28.به جای بیزاری از انسان ها از رفتار بدشان متنفر باش
29.بگذار دیگران از تو به عنوان فردی آرام وخوشرو یاد کنند
30.یگانه داروی آرام بخش روح وجان یاد خداوند است
31.خود رااز اسارت زنجیرهای بدبینی منفی نگری وناامیدی آزاد کن
32.به خاطر اشتباهات گذشته خودرا سرزنش نکن
33.به دیگران کمک کن تا آنچه راکه می خواهند به دست آورند
34.در فرهنگ لغات خود شکست را تجربه معنا کن
35.باشرایط زندگی سازگار باش
36.هنگام از دست دادن ناراحت نشو وقتی هم چیزی را بدست آوردی خوشحال نباش
37.در مقابل خواسته ها وگفتار دیگران انعطاف پذیر باش ونخواه که حرف  حرف خودت باشد
38.برای کشف حقایق زیاد تفکر کن به خصوص جهان آفرینش
39.به قدر توان تلاش کن  ونتیجه را به خدا واگذار کن
40.هرگز خودت را بادیگران مقایسه نکن  چرا که تو چیزهایی داری که دیگران در حسرت آنها هستند
 

[ 1386,12,02 ] [ 21:48 ] [ پگاه ] [ 38 نظر ]