بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

چرت و پرت

 

 نیمه شب پریشب’گشتم دچار کابوس / دیدم به خواب حافظ’ توی صف اتوبوس¬* *گفتم : سلام حافظ’ گفتا : علیک جانم / گفتم کجا روی ؟ گفت : والله خود ندانم* *گفتم : بگیر فالی’ گفتا : نمانده حالی / گفتم چگونه ای ؟ گفت ’ دربند بی خیالی* *گفتم : که تازه’ شعر و غزل چه داری ؟ / گفتا : که می سرایم شعر سپید ’ باری* *گفتم : ز دولت عشق ؟ گفتا که کودتا شد / گفتم : چه شد رقیبت ؟ گفتا : که کله پا شد*

 گفتم : کجاست لیلی ؟ مشغول دلربایی ؟ / گفتا : شده ستاره در فیلم سینمایی* *گفتم : بگو ز خالش ’ آن خال آتش افروز / گفتا : عمل نموده ’ دیروز یا پریروز* *گفتم : چرا ؟ چگونه ؟ عاقل شد است مجنون ؟/ گفتا : شدید گشته معتاد گرد و افیون* *گفتم کجاست جمشید جام جهان نمایش / گفتا خریده قسطی تلویزیون به جایش * * ز ساقی حالا شده چه کاره / گفتا شده است منشی در دفتر اداره *

[ 1386,09,11 ] [ 16:04 ] [ پگاه ] [ 32 نظر ]