بیخیال

هر چی دلت میخواد ................

 

 

می بینی که اسمون امشب چقدر اشک می ریزداز این که اشکهایش را میبینی هیچ خجالت نمی کشداز اینک مرگ غرورش را تماشا میکنی شرمی به دل راه نمی دهد هر چقدر ساده و صمیمی می گرید مثل اون روزهایی که برای اولین باراز ته دل گریه کردم روز هاست دلتنگی هایم را به خلوت تاریکم می برم و سکوت را در تنهاییم قاب میگیرم هر شب ساعتها در غم کوچه ها دیروزگام می زنم اما تمام خا طرات را غبار پوشا نده با اینکه گر یه خلا صه دلتنگی هایم نیست اما باز اشک می ریزم اگر بودی برایت از ترنم باران می گفتم از ارزش اشکهایم...

 

 

 

 

     

 

[ 1385,11,16 ] [ 16:29 ] [ پگاه ] [ 12 نظر ]